Användarhandledning

I webapplikationen Nätordböcker Svenska < > Esperanto kan man samtidigt söka i två ordböcker mellan språken svenska och esperanto, dvs. Ordbok Svenska – Esperanto och i Ordbok Esperanto – Svenska. När man skriver in ett esperanto-ord med cirkumflex kan x-ersättning användas, dvs. man skriver den vanliga bokstaven följt av ett x. Vid omvänd sökning och vetenskaplig sökning kan jokertecknen ? och * användas, varvid ? ersätter 1 valfri bokstav och * ersätter noll – flera bokstäver.

Vanlig sökning görs genom att välja knapparna till vänster, dvs. svenska > esperanto eller esperanto > svenska, beroende på vilken ordbok du vill söka i. Medan du skriver in ordet, som du vill översätta, visas ord med samma begynnelsebokstäver. Om man klickar på ett av orden kommer man till det aktuella ordet i ordboken.

När du söker i Ordbok Esperanto > Svenska visas översättningarna och annan information (delar om de är långa) medan du skriver. De relevanta esperantoorden är listade i rak fetstil. Till vänster i nedtonad stil följt av kolontecken finns rotorden som var och ett av orden står under. När du ser ordet du är intresserad av kan du klicka på det, och du kommer då att se ordet markerat med gult och all information om detta ord och även all information om alla esperantoorden under det relevanta rotordet. Hänvisningsord, som är färgat blått, kan man klicka på för att gå till dess plats i ordboken.

Omvänd sökning görs genom att välja knapparna till höger, dvs svenska < esperanto eller esperanto < svenska, beroende på vilken ordbok du vill söka i. Då söker du bland översättningarna av orden. Skriv in hela ordet du vill översätta och klicka på förstoringsglaset eller anslå retur-tangenten för att se översättningarna. Omvänd sökning kan ses som ett komplement till vanlig sökning, och den bör tolkas med viss försiktighet.

När du söker med knappen svenska < esperanto, söker du i omvänd riktning i Ordbok Svenska > Esperanto. Alltså skriv in det esperantoord som du vill ha en svensk översättning för. I den sökningen finns det två kryssrutor som du kan utöka sökningen med. Med kryssrutan sök i alla ordklasser hittar du svenska översättningar för alla esperantoord med samma rot. Med kryssrutan sök som en del av ett ord hittar du svenska översättningar för alla esperantoord som har den inskrivna delen av ordet.

När du söker med knappen esperanto < svenska, söker du i omvänd riktning i Ordbok Esperanto > Svenska. Alltså skriv in det svenska ord som du vill ha esperantoöversättning för. Först visas esperantoorden som är sökord, och sedan exemplen där det svenska ordet finns i översättningen. Till viss del ingår även grammatiska böjningar och sammansatta former av det svenska ordet. Ibland kan programmet hitta helt andra ord som liknar någon form av det inmatade svenska ordet. I exempelmeningar kan du få meningar där motsvarande esperantoord saknas helt, eftersom meningarna är fritt översatta. Med omvänd sökning i Ordbok Esperanto < Svenska har du tillgång till betydligt fler esperanto-ord, eftersom i Ordbok Svenska < Esperanto från 1992 saknas en hel del moderna ord.

Med markering av kryssrutan Kombinera i nätordboken kombinerar man sökning i de båda ordböckerna, t.ex. sökning i Ordbok Esperanto – Svenska och omvänd sökning i Ordbok Svenska – Esperanto. På det sättet får man samtidigt fler alternativ till hur ett ord ska översättas. Dock erbjuds inte valmöjligheterna med kryssrutorna under knappen svenska < esperanto.

Med markering av kryssrutan Vetenskaplig i nätordboken öppnas en sida där man kan skriva in latinska termer inom botanik, biologi, fysiologi, medicin m.m. och finna deras motsvarighet på svenska och esperanto. Sökningen görs på vetenskapliga termer i Ordbok Esperanto – Svenska.

Vid liten bildskärm, t.ex. i en mobiltelefon, kommer inte kryssrutorna fram. När man använder en vanlig datorskärm och kraftigt minskar fönsterbredden, så slår sidan över i detta läge, vilket man kan undvika detta genom att hålla ner Skift-tangenten medan man minskar fönstret.

Märkningar och hänvisningar förklaras kortfattat då man för datorns muspekare över dessa. Utökad förklaring kan ses i förordet.