Ordbok Svenska – Esperanto

Ebbe Vilborg, Esperantoförlaget, Malmö 1992, ISBN 91 85288 20 9

Förord

En ny utförlig ordbok från svenska till esperanto har i flera decennier varit ett önskemål inom den svenska esperantorörelsen. Den gamla ordboken av Jansson-Lindén-Gerdman kompletterades 1975 med Supplement till Svensk-esperantisk ordbok; den snabba utvecklingen inom båda språken gjorde emellertid en fullständig omarbetning nödvändig. Manuskriptet var i huvudsak avslutat i början av 80-talet. På grund av främst tekniska orsaker drog emellertid färdigställandet ut på tiden. Den långa tidsutdräkten har naturligtvis inneburit en nackdel, i synnerhet som åtskilliga nya språkliga hjälpmedel publicerades under det gångna decenniet. En del nödvändiga ändringar och tillägg infördes vid en revision av korrekturet 1990–91.

En ordbok av detta format är egentligen inte ett enmansjobb. Under arbetets gång har jag varit lycklig nog att få mängder med förslag och påpekanden, för vilka jag här uttrycker min tacksamhet. Sven Alexandersson†, Derk Dam, Roland Lindblom, Franko Luin och Oskar Svantesson har under olika faser av arbetet lämnat värdefullt stöd.

Ordboken omfattar inemot 50 000 uppslagsord. Min strävan har varit att täcka det moderna svenska ordförrådet och dessutom ta med facktermer som kan anses vara av allmänt intresse. Myckel arbete har lagts ned på fraseologi och fasta uttryck.

Huvudkällan för esperantoorden har varit Plena Ilustrita Vortaro. De ord som ej återfinns i denna eller dess supplement har markerats med en ring; en lista över dessa ord finns på sidorna xiii – xv [Lexikografiskt bihang]. De (ytterst få) ord som föreslås av ordboksförfattaren har markerats med ev. (= eventuellt, inte ’evitinda’!). För facktermer har jag utnyttjat de få svensk-esperantiska terminologier vi har (elektroteknisk av Alexandersson, byggnadsteknisk av Moberg, järnvägstermer av Bengtsson, fåglar och träd av Markheden, matematisk av Kiselman). Här återstår emellertid det mesta att göra, och det vore önskvärt att våra fackmän inte bara sysslade med terminologi på det internationella planet utan också uppmärksammade kopplingen till modersmålet. I övrigt har även här Plena Ilustrita Vortaro varit vägledande; efter publicerandet av Esperanta Bildvortaro (1988) har hänsyn tagits även till denna. Jag har dessutom haft tillgång till en stor del av de internationellt använda fackordböckerna; nämnas bör främst Briano (musik), Clissold (sjötermer), Duncan (kemi), Munniksma (ekonomi och handel), Münnich (datatermer), Ujlaky-Nagy (sport).

Det återstår att hoppas att verket i föreliggande skick åtminstone i stort kommer att motsvara de förväntningar som ställs på det. I en ständigt föränderlig värld riskerar en ordbok att vara föråldrad redan när den utkommer. Kanske kan den moderna tekniken medverka till att våra ordböcker i framtiden kan publiceras med kortare intervaller och på så sätt hålla det aktuella ordförrådet tillgängligt för språkbrukarna.

Göteborg, våren 1992

Ebbe Vilborg

Bruksanvisning

Ordurval

Om ordbokens omfång och allmänna inriktning, se förordet.

En stor mängd sammansättningar har upptagits. Emellertid är det omöjligt att registrera alla esperantos möjligheter i detta avseende. För fågelbur ges översättningen ’birdokaĝo’, men ’birdkaĝo’, ’birda kaĝo’ och ’kaĝo de birdo’ är språkligt sett lika möjliga. Om man önskar bilda en ny sammansättning kan man använda de i ordboken upptagna som mönster. Ordboken är inte planerad att fungera som en synonymordbok. Om man vill variera uttrycken vid översättning till esperanto kan det därför löna sig att slå upp flera svenska ord med snarlik betydelse.

De s k litterära orden (huvudsakligen ersättare för mal-ord) finns medtagna i ordboken men har försetts med aslerisk (*). I sammanhang där dessa ord används som tekniska termer eller som vardagsord har dock asterisk inte utsatts. Ord inom parentes med asterisk (se t ex under 2 få) är i prakliken obrukliga och har medtagits bara i upplysningssyfte.

Vad personnamn beträffar har medtagits bara ett fåtal förnamn, som har beprövade esperantoformer. Vid de kvinnliga namnen anges som ändelse såväl -o som -a. — Av geografiska namn finns följande kategorier representerade:

  1. länders namn (i förekommande fall anges både -ujo och -io, även -lando, om denna form är i bruk);
  2. landskapsnamn (i allmänhet anslutna till motsvarande latinska former);
  3. namn på vissa större städer, om vedertagen esperantoform finns;
  4. namn på hav och (i enstaka fall) namn på vattendrag och bergskedjor.

Språkbruk

På några punkter är språkbruket ännu så vacklande, att ordboken inte kan betraktas som normerande. Här måste användaren själv välja det uttryckssätt som tycks honom/henne lämpligast. De viktigaste fallen är:

Anvisningar

Uppslagsorden står i alfabetisk ordning. Det enda undantaget gäller ord som vid avstavning skrivs med tre lika konsonanter i följd. I sammansättningsräckor har dessa i allmänhet placerats på senare ledets alfabetiska plats, t ex kall-lim efter kall-jord.

När flera ordklasser finns representerade under ett och samma uppslagsord, markeras dessa med fet romersk siffra. Transitiva, intransitiva och reflexiva verb behandlas därvid som olika ordklasser. När ytterligare indelning behöver göras används fet versal (A, B etc), se t ex sticka A (sb) ..., B (vb) I (tr)... II (itr)... III (rfl) ... Vid verb som kan vara både transitiva och intransitiva har samtliga exempel med betonad partikel ofta sammanförts till en särskild avdelning, se t ex sticka IV (m. bet. part.)... Delbetydelserna numreras med feta arabiska siffror.

Vad beträffar räkneorden bör man känna till, att särskilt många exempel har placerats under fem, femte, femtio osv; dessa kan alltså tjäna som mönster även för övriga räkneord.

Adverb har i allmänhet inte tagits upp som självständiga uppslagsord om de i svenskan bildas regelbundet med -t och i esperanto med -e; språkexempel, där sådana adverb ingår, bör alltså sökas under resp. adjektiv.

Ordbokstecken

~ betecknar hela uppslagsordet   [ i nätversionen har hela ordet skrivits ut ]

( ) används

  1. för att ange del betydelser och synonymer till de svenska uppslagsorden;
  2. för att ange ord eller del av ord som kan utelämnas;
  3. för att ange utbytbara delar av uttryck som bara delvis är olika, t ex rött (vitt) vin ruga (blanka) vino = rött vin ruga vino, vitt vin = blanka vino.

[ ] används

  1. för alternativa ord och fraser, t ex ta sig ton konduti [paroli] aplombe [arogante], dvs konduti kan, om så är lämpligt, utbytas mot paroli och aplombe mot arogante;
  2. för att ange esperantoords konstruktion, t ex skratta ridi [åt pri, je], dvs skratta åt ngt heter ridi pri io eller ridi je io. | står efter den del av ett uppslagsord som återkommer i ett eller flera följande, t ex dop|kapell, -klänning, -namn = dopkapell, dopklänning, dopnamn; fjäd|er, -rar = fjäder, fjädrar. Dessutom används tecknet någon gång för att tydligt visa hur ett ord är sammansatt.

* betecknar litterärt ord, se ovan under Ordurval.

° betecknar ord som ej återfinns i Plena Ilustrita Vortaro, se ovan i Förordet.

Förkortningar

[ Förkortningar förklaras i nätversionen genom en popup-ruta när man för pekaren över en förkortning. ]

Lexikografiskt bihang

Här upptas de esperantoordstammar som inte finns registrerade i Plena llustrita Vortaro (PIV) eller dess supplement (PIVS). Om möjligt hänvisas till Cherpillod, NePiVaj Vortoj (1988) (förk. NP), där vidare källhänvisningar står att finna. Om ordstammen är bildad av internationella grekiska baser, anges detta med Gr. Om ordet bygger på ett latinskt vetenskapligt namn citeras detta, föregånget av L.
Övriga språkförkortningar:

E
engelska
Eo
esperanto
F
franska
S
spanska
Sv
svenska
Ty
tyska
int.
internationellt

BEs
British Esperantist
Bu
Butler, Eo-English Dictionary
EB
Esperanta Bildvortaro
EC
Duncan, English-Eo Chemical Dictionary
Kr
Krause, Wörterbuch Deutsch-Eo
KV
Komerca-Ekonomika Vortaro
ML
Briano, Muzika Leksikono
Mon
Monato
MV
Briquet, Medicina Vortaro
Ny
Nylén, Esperantisk-Svensk Ordbok
PB
Praktika Bildvortaro
SE
Jansson-Lindén-Gerdman, Svensk-Esperantisk Ordbok
UN
Ujkaly-Nagy, La sporta lingvo en Eo
Va
Vatré, Neologisma glosaro
Vi
Vilborg (denna ordbok)
We
Wells, Eo-English Dictionary
Wi
Wingen, Wörterbuch Eo-Deutsch
Wüster, Enciklopedia vortaro esperanta-germana.

aldermano ålderman NP, alfanumera alfanumerisk EB, alkido alkyd EC, alkilo alkyl EC, anamnezo anamnes MV, aneroida aneroid EB, anglofila engelskvänlig (Gr), animacio (F animation), ankilogloso tunghäfta SE, antifono öronpropp (Gr), antifonio antifoni ML, antiopo sorgmantel NP, apofonio avljud (F apophonie), arktostafilo mjölon (L Arctostaphylus), aspio asp (zool.) (L Aspius), atageno pälsänger (L Attagenus), azoj asar Va;
bakteriofobio bacillskräck (bakterio + fobio), biatlono skidskytte (E biathlon), bingo bingo (=E), blamanĝo blancmangé We, bluĝino jeanstyg NP, breco kringla EB, bunio ryssgubbe (L Bunias);
centilongo centilong (laŭ Sv), cikloramo rundhorisont (Gr), cinomo präriehund (L Cynomys);
ĉarlestono charleston NP, ĉuko chuck EB;
daĉo sommarställe NP, dicentro löjtnantshjärta SE, disgrafio skrivsvårigheter (Gr), dobermano dobermann EB, dodekafon|io tolvtonsmusik (-ismo NP), doso (öl)burk PB, duenjo förkläde (bildl.) NP, durameno kärnved NP, duto sekund (mus.) EB;
eĥeneiso sugfisk (PIV sid. 19), ekonomizi ekonomisera KV, elektroforo NP, entreteni underhålla (Vi), epicentro epicentrum EB, ergomano arbetsnarkoman (Gr), erono roder (utvunnet ur direkterono, alerono), eskarpeno pumps NP;
falusokrato manschauvinist (=F phallocrate, kp faluso P1VS), feromono (int.), fonoteko ljudarkiv (Gr), freono freon NP;
gaŭto göt Vi, gej|a homosexuell, -o bög NP, globiocefalo grindval (L Globiocephalus), grafo graf (språkv.) (Gr), grafitio graffiti Golden, Dia Regno;
hamb(odanc)o hambo SE, hamburgoro hamburgare ”Kie manĝi”, Sthlm 1980, harneso skaft (vävn.) EB, heteropteroj skinnbaggar NP, hilotrupo husbock (L Hylotrupes), hipobosko hästfluga (L Hippobosca), hipoĥero slåtterfibbla (kp hipoĉero SE), hipotakso satsfogning NP, horsto horst NP;
ĥunto junta (S junta);
impaso mask (kortsp.) SE, inkontinenco inkontinens NP, ionanto saintpaulia (L Ionanthe), introvert|a introvert (kp -o NP, -ito PIV), isiso dubbelkors EB;
jakulo ökenråtta (L Jaculus), jarlo jarl SE, ĵakuzo bubbelbad Vi (E jacuzzi), ĵinso jeans Va, ĵuĵuco jiujitsu (kp ĵuĵicuo, ĝioĝicuo NP);
kaliforo spyfluga EB, kalkeo översättningslån NP, kalopterigo jungfruslända (L Calopteryx), kardio hjärtmussla Wü, kavografiko djuptryck EB, keĉupo ketchup (E ketchup), kelvino Kelvin NP, kemigrafio kemigrafi (int.), kinezio kroppsspråk Vi (Gr kinesis kroppsrörelse), kladio ag (L Cladium), klementino klementin NP, knal|o -i knall, -a (ljudhärmande Ty knallen), kokakolao coca-cola NP, kolemboto hoppstjärt (L Collembola), kompti räkna EB, kopeo kupé (bilmodell) NP, krizosplenio gullpudra NP, kultivatoro kultivator (E cultivator), kurlo spov ”Nomaro de eŭropaj birdoj”, kurlingo curling NP, kvinkagesimo fastlagssöndag NP, kvislingo quisling NP, kvizo frågetävling NP;
lasanjo lasagne Va, leandro tångräka (L Leander), leno (kör)fil EB, lila lila Va, lineo linnea SE, lizimakio penninggräs NP, lobotomio lobotomi (E lobotomy), locio lotion NP, lodeno loden(tyg) Mon, logotipo logotyp (E logotype);
maciso muskotblomma NP, mafio maffia NP, magnetoskopo videobandspelare (I magnétoscope), makramo makramé NP, mamografio mammografi (L + Gr), marienbano vattenbad NP, megaloto ökenräv NP, mekana (i st f -ika) EB, melopsitako undulat NP, metafonio omljud (F métaphonie), moleskino mollskinn SE, monorkido honungsblomster (L Herminium monorchis);
neksta nästa Bu;
obligato obligat NP, odontologio odontologi NP, oleografi(aĵ)o oljetryck (jfr oleograf|o, -io NP), ombudsmano ombudsman (Vi), ortagorisko klumpfisk (L Orthagoriscus), ortocero ortoceratit (Gr), ostraeio koffertfisk (L familjenamn Ostraciontidae);
panolo tallfly (L Panolis), paramecio toffeldjur NP, paratakso satsbindning (Gr, jfr hipotakso), parkometro parkeringsmätare (F parc[o]mètre), parnasio apollofjäril (L Parnassius), parat|o -i parad, parera: UN, pegmatito pegmatit (int.), perioftalmo slamkrypare (L Periophthalmus), piafo piaff EB, piasavo piassava SF, pikeo piké SE, pilzena biero pilsner (kp Pilzeno NP), pingikolo tätört NP, plaketo plakett EB, platantero nattviol (L Platanthera), pojntero pointer EB, populismo missnöjespolitik (int.), preferanco priffe SE, prest|o onera SE (jfr -i Wi), protektoro ombudsman (L protector ”beskyddare”), publici publicera (Ny), pumperniklo kavring Kr, punko punk (int.);
reelo reellt tal Ki, rumpo fransyska EB;
scientologio scientologi NP, seksagesimo sexagesima NP, sensoro sensor (E sensor), septuagesimo septuagesima NP, sesto sext EB, simforikarpo snöbär NP, smegmo smegma NP, soulo (E soul), spagato spagat Kr, stomokso stickfluga EB, sveonoj svear (L Sueones);
ŝotiso schottis SE, ŝtancilo pressverktyg EB, ŝtepi steppa NP, ŝverto centerbord EB;
tensido tensid (E renside), tergito ryggplåt (E tergite), tifao kaveldun NP, tiko matte BEs, tonto tönt (=S), traci dra (en rits) (E trace), tramplilo språngbräda EB, trenĉo trenchcoat NP, tresto bock (ställn.) EB, trikloretileno trikloretylen (int.);
ulstro ulster (kp Ulstro NP);
vanto vant NP, varpo varpa SE, velodromo velodrom NP, vira-ludo vira SE;
zigokakto julkaktus (L Zygocactus).